Ibland händer det som inte får hända - man blir sjuk. Inträffar det dessutom just på den dagen när det efterlängtade evenemanget äger rum blir det desto tråkigare.

Gardera dig för endast 35 kr med vår avbeställningsförsäkring så får du alla pengar tillbaka. Läs mer nedan.

 


INFORMATION

Viktigt telefonnummer

Skadeanmälan och förfrågningar: + 46 8 587 717 21
 
                                          

Innehåll
Sammanfattning av försäkringsskydd
Viktig information
Definitioner
Villkor
Skadeanmälan
Klagomål
Missat evenemang

Sammanfattning av försäkringsskydd
Nedanstående är bara en sammanfattning av försäkringsskyddet. Du bör läsa hela villkoret för att sätta dig in i alla bestämmelser och villkor.
Försäkringsskydd (högst)
Missat evenemang upp till SEK 14 000 inklusive Ticnets avgifter (Försäkringen täcker bara de biljetter för vilka försäkringen köptes)

Viktig information
Tack för att du valt Allianz Global Assistance avbeställningsförsäkring som skyddar dig om du inte kan delta i ett evenemang som du bokat i Sverige.
Det är viktigt att du läser igenom villkoret i sin helhet innan du köper biljetten, så att du förstår exakt vad försäkringen täcker om du skulle behöva kräva ersättning.
Om du behöver kontakta Allianz Global Assistance avbeställningsförsäkring för allmänna frågor, skicka ett e-postmeddelande till: support@falcktravelcare.se Om du vill göra en skadeanmälan, kontakta Falck TravelCare, Box 44024, 100 73 Stockholm, Sverige. Telefonnummer:+46 8 587 717 21. E-postadress: claims@falcktravelcare.se .
Försäkringsgivare
Allianz Global Assistance avbeställningsförsäkring garanteras av AGA International SA, Dutch Branch, med handelsnamnet Allianz Global Assistance Europe och säte på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna, registrerat hos nederländska finansmarknadsmyndigheten (AFM) nr 12000535 och i handelsregistret i Amsterdam nr 33094603.

Hur försäkringen fungerar
Ditt försäkringsbevis och e-postbekräftelsen är ett avtal mellan dig och oss. Vi ersätter dig för alla krav som täcks av försäkringen för händelser som inträffar under försäkringsperioden.
Om inget annat anges, gäller försäkringens förmåner och undantag alla evenemangsbiljetter och tillämpliga Ticnet-avgifter. Försäkringen täcker inte alla händelser och utgifter som kan uppkomma.
Vissa ord har en speciell betydelse som visas under rubriken Definitioner. Dessa ord är markerade med fetstil i försäkringsvillkoren.
Ångerrätt
Om försäkringen inte motsvarar dina förväntningar får du tillbaka premien om du meddelar Allianz Global Assistance Europe inom 14 dagar efter att du fått din e-postbekräftelse.
Du kan kontakta Ticnets kundtjänst för återbetalning genom att ringa 077-170 70 70 måndag–fredag kl. 9–17, genom att skriva till Ticnets kundtjänst, Box 450, 573 25 Tranås eller genom att skicka e-post via webbplatsen Ticnet.se.
Observera att din ångerrätt inte gäller efter denna inledande 14-dagarsperiod.
Dataskydd
Information om din försäkring kan lämnas till Allianz Global Assistance Europe för försäkringstekniska ändamål.
Du bör vara medveten om att känslig information som du lämnar om t.ex. din hälsa kommer att användas av oss, våra representanter, försäkringsgivaren, andra försäkringsgivare och branschreglerande organ samt tillsynsmyndigheter för att handlägga din försäkring, hantera ersättningskrav och förebygga bedrägerier. Det kan innebära överföring av information till andra länder (som kan ha begränsad eller ingen lagstiftning om dataskydd). Vi har vidtagit åtgärder för att säkra dina uppgifter.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

Definitioner
När följande ord och fraser förekommer i försäkringsvillkoren eller e-postbekräftelsen har de nedanstående betydelse. Orden är markerade med fetstil i texten.
Försäkringsskydd
Försäkringen täcker inte evenemang utanför Sverige.
Danmark
Bolaget försäkrar endast personer som under försäkringens giltighetstid är folkbokförda med faktisk hemvist i Danmark eller Sverige, vilket också anges på försäkringsbeviset.
Läkare
En behörig läkare med den legitimation som krävs i det land där han/hon praktiserar, som inte är du själv eller en medlem av din familj.
Evenemang
Omfattar officiella idrottsevenemang, musikkonserter, utställningar, studie- och kulturresor, bio, teater, temaparker, militäruppvisningar, besök på andra turistattraktioner med mera som äger rum i Sverige och där inträdesbiljetter säljs i förväg av Ticnet.
Bostad
Din ordinarie bostad i Sverige eller Danmark.
Försäkringsgivare
AGA International SA, Dutch Branch, med handelsnamnet Allianz Global Assistance Europe och med säte på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna.
Försäkringsperiod
Försäkringen börjar gälla när du köper en Allianz Global Assistance avbeställningsförsäkring. Försäkringen upphör att gälla när evenemanget börjar eller när skadeanmälan har gjorts.
Familj
Kategori 1: Din partner, föräldrar/svärföräldrar, barn (svärsöner/svärdöttrar) samt (foster- och/eller styv-) föräldrar och barn.
Kategori 2: Dina bröder, svågrar, systrar, svägerskor, foster- och/eller styvbröder och -systrar, mor- och farföräldrar och barnbarn.
Invånare
En person som har sin huvudsakliga bostad i Sverige eller Danmark och har tillbringat högst sex månader utomlands under året innan försäkringen utfärdades.
Sverige
Bolaget försäkrar endast personer som under försäkringens giltighetstid är folkbokförda med faktisk hemvist i Sverige eller Danmark, vilket också anges på försäkringsbeviset.
Vi, vår, oss
Allianz Global Assistance Europe.
Medförsäkrad
De personer som tillsammans med dig, i samma bokning (samma bokningsnummer), har beställt en biljett (er) till samma evenemang och har betalat gällande försäkringspremie. Detta är dock begränsad till maximalt 12 personer per bokning.
Du, din, dig, försäkringstagare
Person, inklusive Medförsäkrad, som står på kvittot till försäkringen och för vilken korrekt försäkringspremie har betalats.

Villkor
Följande villkor gäller för hela din försäkring. Läs noga igenom villkoren. Vi kan bara betala ut ersättning om du uppfyller följande krav:
1 Du är invånare i Sverige eller Danmark.
2 Du vidtar rimliga åtgärder för att skydda dig själv och din egendom mot olyckor, skador och förluster och handlar som om du inte är försäkrad och för att minimera eventuella krav.
3 Du köper din evenemangsbiljett genom Ticnet.
4 Du accepterar att vi inte förlänger försäkringsperioden efter evenemangsdatum om inte evenemanget har uppskjutits och du fortfarande tänker gå på det nya datumet. Förlängningen gäller under förutsättning att du inte har fått tillbaka pengarna från antingen Ticnet eller arrangören av evenemanget.
5 Du kontaktar oss så snart som möjligt med fullständig information om allt som kan resultera i ett krav och ger oss all information som vi begär. Se avsnittet Skadeanmälan för mer information.
6 Du accepterar att inga ändringar i bestämmelserna och villkoren gäller om vi inte bekräftar dem skriftligt till dig.

Vi har rätt att göra följande
1 Annullera försäkringen om du låter bli att berätta om en relevant omständighet eller du berättar något som är osant och som påverkar vårt beslut om ersättning kan ges eller inte. Vi återbetalar hela premien och beroende på omständigheterna kan vi anmäla ärendet till polisen.
2 Annullera försäkringen och inte betala ut ersättning om du gör en skadeanmälan i bedrägligt syfte. I dessa fall kan vi göra polisanmälan.
3 Överta och i ditt namn hantera alla krav du ställer enligt försäkringen.
4 Vidta rättsliga åtgärder i ditt namn (men på vår bekostnad) och be dig ge oss information och fylla i alla formulär som kan hjälpa oss att återkräva betalningar vi har gjort enligt försäkringen.
5 Med din tillåtelse inhämta information från dina sjukdomsjournaler för att hjälpa oss eller våra ombud att handlägga eventuella krav. Det kan innebära att vi ber dig genomgå en läkarundersökning eller att obduktion utförs i händelse av din död. Vi lämnar inte ut personliga data om dig till någon annan organisation utan din uttryckliga tillåtelse.
6 Återbetala eller överföra din premie endast om du bestämmer dig för att försäkringen inte motsvarar dina behov och du har kontaktat oss inom 14 dagar efter det datum du tog emot försäkringsbrevet och e-postbekräftelsen. Vi kan återkräva alla kostnader som du har haft om du besökte evenemanget eller om du gjorde en skadeanmälan eller har för avsikt att göra det.
7 Att inte ersätta några krav enligt denna försäkring som täcks av en annan försäkring. I dessa fall betalar vi bara vår andel av kravet.
8 Be dig återbetala eventuella belopp som vi har betalat till dig som inte omfattas av denna försäkring.

Skadeanmälan

För att göra en skadeanmälan, kontakta Falck TravelCare, tel + 46 8 587 717 21 (måndag–fredag kl. 9–17).
Du bör fylla i blanketten fullständigt och sanningsenligt och skicka den till oss så snart som möjligt med all den information och dokumentation vi begär. Det är viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt så vi kan handlägga ditt krav så snabbt som möjligt. Behåll en kopia av all information som du skickar till oss.
För att kunna handlägga din anmälan behöver vi följande dokument.
• Din oanvända biljett till evenemanget i original.
• En kopia av ditt Ticnet-kvitto
• I förekommande fall resebiljetter som visar datum och tid för resan.
• Information om eventuella andra försäkringar du har som kan täcka samma förlust.
• Så mycket bevis som möjligt till stöd för ditt krav.
• För krav som gäller sjukdom eller olycksfall måste läkarintyg från den behandlande läkaren bifogas. I händelse av dödsfall ska en bestyrkt kopia av dödsattesten bifogas.
• Om du gör skadeanmälan på grund av andra omständigheter, måste du kunna styrka dessa omständigheter.
• Om transportmedlet du använder för att komma till evenemanget är försenat och du missar evenemanget, bifoga en detaljerad redogörelse för omständigheterna som gjort att du missar evenemanget samt intyg från transportföretaget om du åkte kollektivt eller från bärgnings-/reparationsfirma om du åkte privatbil.

Klagomål
Vi strävar efter att ge dig försäkringsskydd och service av högsta klass. Men det kan uppstå tillfällen när du känner att vi inte har lyckats. Försäkringens styrs av svensk lag. Frågor och klagomål ska först och främst framföras till verkställande direktören för Falck TravelCare. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden – Försäkringsärenden – Box 174 – 101 23 Stockholm – Sverige.

Missat evenemang – Avsnitt 1
Om du tror att du kommer att missa ett evenemang måste du meddela oss omedelbart – se under rubriken Skadeanmälan för mer information.

VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER
Vi betalar dig eller dina personliga ombud upp till 14 000 SEK men inte mer än det nominella priset samt Ticnets avgifter för evenemangsbiljetter som du har betalat och som du inte kan få ersättning för på annat sätt.
Försäkringen skyddar dig om du inte kan delta i evenemanget på grund av någon av följande oundvikliga omständigheter:
• Din egen död, allvarligt olycksfall eller sjukdom som drabbar dig.
• Sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar en familjemedlem i kategori 1 eller 2.
• Du måste stanna hemma på grund av polisundersökning av ett inbrott, eller skada som orsakats av allvarlig brand, storm, översvämning, explosion, jordskred, vandalism, nedfallna träd, flygplans- eller fordonskrasch vid bostaden;
• Du har blivit avrådd av läkare att resa på grund av graviditet.
• Det allmänna transportmedel (inklusive reguljärflyg) som du använder för att åka till evenemanget går inte enligt tidtabell; eller
• Fordonet du åker med råkar ut för en olycka eller går sönder eller blir försenat i en trafikstockning mer än tre timmar, och det finns inga alternativa resvägar.

VAD FÖRSÄKRINGEN INTE TÄCKER
Allt som beror på:
- att evenemanget är inställt, uppskjutet eller flyttats av artisten, organisatörerna eller sponsorerna av evenemanget.
- att artisten, Ticnet, organisationen som organiserar eller sponsrar evenemanget, deras agenter eller någon som agerar som ombud för dig gått i konkurs eller likvidation;
- något som det transport- eller logiföretag du anlitar, deras agenter, någon som agerar som ombud för dig eller din konferensarrangör är ansvarig för;
- att du inte vill resa till eller besöka evenemanget;
- att du reser med flygplan (utom som passagerare i ett flygplan som är godkänt för passagerartrafik);
- att du begår självmord, skadar dig själv eller medvetet utsätter dig för risk (om du inte försökte rädda en annan människas liv);
- att du är påverkad av droger (utom läkemedel som skrivits ut av läkare men inte för behandling av drogmissbruk);
- direkt eller indirekt effekt av att du använt alkohol eller lösningsmedel;
- husdjurs eller sällskapsdjurs död.
Alla krav som uppkommer på grund av eller består av följande:
- Krig, invasion, handling av utländsk fiende, fientligheter (vare sig krig förklarats eller inte), inbördeskrig, upplopp, uppror, revolution, resning, militärt våld, statskupp, terrorism, massförstörelsevapen;
- Epidemier eller pandemier;
- Att du inte följer förslag eller rekommendationer av statlig eller annan myndighetsperson under försäkringsperioden;
- Joniserande strålning eller radioaktiv förorening från kärnbränsle eller kärnavfall eller andra risker från kärnutrustning;
- Att du agerar olagligt eller uppsåtligt;
- Alla förluster som uppkommer som direkt eller indirekt följd av något du kräver ersättning för, till exempel transport- eller logikostnader som inte ingår i evenemangspaketet, om det inte står annorlunda i försäkringsbrevet.
Krav som avser:
- Ekonomiska förhållanden eller arbetsåtaganden.
- Årskort eller säsongsbiljetter;
- Något som du kände till vid tidpunkten när du tog försäkringen;
- Evenemangsbiljetter som du köpt i affärsmässigt syfte.
- Evenemangsbiljetter som du inte köpt hos Ticnet;
- Evenemangsbiljetter som inkluderar transport- eller logikostnader;
- Förseningar eller fel på offentliga kommunikationsmedel som orsakats av naturkatastrofer.
- Förseningar eller fel på offentliga kommunikationsmedel på grund av strejk eller arbetskonflikt som började eller tillkännagavs innan du åkte hemifrån eller där du rimligtvis kunde ha gjort andra researrangemang.
Alla krav om du inte:
- Får ett brev från trafikleverantören (i tillämpliga fall) som bekräftar att tjänsten inte gick enligt tidtabell;
- Får bekräftelse på förseningen från den myndighet som hanterade den olycka eller det fel (i tillämpliga fall) som påverkade fordonet du reste med;
- Har lagt till tid i dina resplaner för förväntade förseningar.
Se även tillämpliga avsnitt under Villkor och Skadeanmälan.

Allianz Global Assistance avbeställningsförsäkring garanteras av AGA International SA, Dutch Branch, med handelsnamnet Allianz Global Assistance Europe och säte på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna, registrerat hos nederländska finansmarknadsmyndigheten (AFM) nr 12000535 och i handelsregistret i Amsterdam nr 33094603.